A.SZ.F.

Általános szerződési feltételek

Planet Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Általános szerződési feltételek szoftverfejlesztési, webfejlesztési, hosting, karbantartási,tanácsadási szolgáltatásokat igénybevevő ügyfeleink számára.

Hatálya: 2017.01.01-től visszavonásig

 1. Általános adatok, elérhetőség:
  1. Szolgáltató neve és címe

   Cégnév: Planet Star Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
   Rövid Cégnév: Planet Star Kft.
   Képviseli: Szűcs-Fenyősi József
   Székhely és postacím: 6724 Szeged, Franciia utca 24 III/12

  2. Szolgáltató elérhetőségei

   Központi telefonszám: +36302105648
   Képviselő telefonszám: +36304364459
   Ügyfélszolgálati e-mail cím: planetstar@planetstar.hu
   weboldal: http://www.planetstar.hu

  3. Szolgáltató adatai:

   Adószám: 12607044-2-06
   EU adószám: HU12607044
   Cégjegyzékszám: 06 09 013075
   Számlavezető Bank: CIB BAnk Zrt.
   Bankszámlaszám: HU83 10700457-24899505-51100005
   Alapítva: 2001.02.08.

 2. A szolgáltatási díj, jutalék összege és esedékessége

  szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségvállalások maradéktalan teljesítéséért a szolgáltatót a felek közös megállapodása alapján a szolgáltató weboldálan közzétett és a következő webcímről letölthető http://www.planetstar.hu/planet_arlista_2015.pdf díjszabási táblázatban az adott feladat elvégzésére vonatkozó szolgáltatói díj illeti meg.

  A szolgáltatói díj esedékessége: a szolgáltató által megküldött átutalásos számla szerint.

  Megrendelő kötelezi magát, hogy a fentiek szerinti szolgáltatói díjat, annak esedékességekor mindenkor hiánytalanul és pontosan megfizeti szolgáltató részére.

  A szolgáltatási díj összegét terhelő ÁFA a mindenkori számviteli szabályoknak megfelelően kerül felszámításra.

  Az átutalással kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a fizetési esedékesség napja bankszüneti napra esik, úgy a teljesítés a következő banki napon esedékes. Megrendelő felróhatóan késedelmes fizetése esetén a mindenkori magyar jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles szolgáltató részére megfizetni.

 3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

  Megrendelő jogosult a szolgáltatói teljesítést bármikor, bejelentés nélkül ellenőrizni.

  Megrendelő köteles a szerződésszerű szolgáltatói teljesítésért esedékes szolgáltatói díjat a szolgáltató részére megfizetni.

  Megrendelő köteles a szolgáltató számára biztosítani a megrendelés teljesítéséhez szükséges információkat. Megrendelő a megrendelés teljesítése érdekében a szükséges adatokat a szolgáltató részére kérés nélkül is biztosítja, ezek változására vonatkozóan folyamatos tájékoztatást ad.

 4. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

  szolgáltató köteles tevékenységét a szerződéses időtartama alatt az aktuális év munkanapjainak 90%-án át ellátni.

  szolgáltató a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

  A szolgáltató alszolgáltató/alszolgáltatók igénybevételére szabadon jogosult.

  Ha a Megrendelő a megrendelés teljesítéséhez célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a szolgáltató köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a szolgáltató a szerződéstől elállhat, de a meglévő körülmények között, a Megrendelő írásos utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

  szolgáltató jogosult a teljesítésével összefüggő javaslatait, észrevételeit rendszeresen közölni a Megrendelővel.

 5. Információk biztosítása

  Megrendelő vállalja, hogy a megrendelés sikeres teljesítése érdekében szolgáltató rendelkezésére bocsátja az összes szükséges információt.

  Amennyiben bármelyik fél jelen jogviszony fennállásának időtartama alatt olyan információk birtokába jutna, amelyek a másik fél gazdasági viszonyait jelentős mértékben érinthetik, vagy arra akár bármely mértékben és távon kihatással lehetnek és ezekről az érintett félnek feltételezhetően nincs tudomása, úgy ezekről az információkról köteles a másik felet haladéktalanul tájékoztatni.

 6. Felelősségvállalás

  Felek a jelen jogviszony teljesítése során az általában elvárható szintű gondossággal, a hatályos jogszabályok betartásával kötelesek eljárni, tevékenységükért a polgári jog általános szabályai szerint vállalnak felelősséget.

 7. Titoktartás, gazdasági érdeksérelem, jó hírnév védelme

  Felek a jelen jogviszonyon alapuló teljesítésük, együttműködésük során egymásra, vagy egymás ügyfeleire, szerződéses partnereire vonatkozóan szerzett információkat a kizárólag a másik fél előzetes hozzájárulásával használhatják fel vagy hozhatják nyilvánosságra. Ugyancsak előzetes megállapodásuk alapján hivatkozhat bármelyikük közszereplései során a másik féllel fennálló jogviszonyára.

  Felek a megrendelés teljesítése, együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi tényt, körülményt és információt – pl.: megrendelői kör, árképzés, piacpolitika, termékekre vonatkozó információk, gazdasági stratégia stb. – kötelesek bizalmasan kezelni, és ezen üzleti titkokat úgy megőrizni, hogy harmadik, illetéktelen személy azokról tudomást ne szerezhessen. Felek egymásra vonatkozó adatokat kívülálló számára nem szolgáltathatnak.

  Amennyiben ezen kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy titoksértést és ezzel egyúttal szerződésszegést követ el, mely esetben a másik fél a szerződés felmondásával vagy anélkül kártérítést követelhet.

  A titoktartási kötelezettség a feleket a jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését, megszüntetését követően is további egy évig terheli. Felek a jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését, megszüntetését követően is kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jogviszony fennállása alatt és azt követően is tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, amely a másik fél üzleti jó hírnevét bármely mértékben is sértené.

  Szerződő felek kötelezik magukat, hogy egymás közötti vitáikat, nézeteltéréseiket elsődlegesen egymás között rendezik, azok jellegéről és tartalmáról kívülálló harmadik személyeket, elsődlegesen nem tájékoztatnak.

 8. Felmondás

  A szerződések bármelyik fél részéről 30 napos felmondási idő megtartása mellett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal felmondható. A rendes felmondást indokolni nem kell. A felmondást ajánlott küldeményként kell postára adni és az igazolt postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A felmondási idő alatt a szolgáltató teljesítésre köteles és ezért a tényleges teljesítése alapján a 3. pontban foglaltak szerint számított szolgáltatói díj illeti meg. szolgáltató tudomásul veszi, hogy megrendelő az adott esetben úgy is nyilatkozhat, hogy a felmondási idő alatt nem tart igényt a szolgáltatói teljesítésre. Ezen utóbbi esetben azonban Megrendelő köteles szolgáltató részére, a felmondási időre szolgáltatói díjat fizetni, melynek összege a felmondást közvetlenül megelőző 12 hónap során kifizetett szolgáltatói díjak havi átlag összegének felel meg. Esedékessége: a felmondást követő 5 napon belül.

  Bármely fél jogosult jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén egyoldalúan, a másik félhez intézett és megfelelően indokolt írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. A felmondást ajánlott küldeményként kell postára adni és az igazolt postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

  Rendkívüli felmondási okot képeznek például az alábbi esetek (nem teljes körű felsorolás):

  • A szolgáltatói feladat kétszeri határidőn túli teljesítése (kötelezeti késedelem)
  • A jogviszony teljesítési folytonosság hiánya megalapozott, ismételt panasza esetén.
  • Titoktartási kötelezettség megsértése, informálási kötelezettség ismételt megsértése, elmulasztása, valótlansága esetén.
  • Az esedékessé vált fizetési kötelezettségek nem teljesítése esetén.
  • Amennyiben a szerződő felek bármelyikével szemben büntetőeljárás, csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy egyéb módon fizetésképtelenné válik, illetőleg üzleti jó hírneve olyan mértékben sérül, amely a vele való kapcsolattartás során a másik félre nézve is hátrányos következményekkel járhat.
  • A teljesítés megfelelő indok nélküli megtagadása esetén.
  • A jogszabályi, illetve szerződéses feltételek megsértése esetén.

  A szerződés megszűnése vagy megszüntetése során a felek kötelesek a már teljesített szolgáltatások ellenértékét egymással elszámolni.

 9. Jogszabályok, illetékesség

  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a magyar Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az esetleges felmerülő jogvitáikat a Felek igyekeznek egyeztető tárgyalások keretében rendezni, azonban ha ez nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, megyei hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék illetékességének.

 10. Hiányosság

  Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen volna, illetőleg a szerződésről kiderülne, hogy az hiányos, akkor az ilyen érvénytelenség vagy hiányosság nem érinti a szerződés többi rendelkezését. Az érvénytelen rendelkezés pótlására a felek olyan érvényes rendelkezésben állapodnak meg, amely az érvénytelen rendelkezés szándékának és céljának megfelel.

  Hiányosság esetén a felek olyan rendelkezésben állapodnak meg, amelyről a felek a jelen szerződés szándékával és céljával összhangban megállapodtak volna, ha az adott kérdés eredetileg szóba került volna.

Avatar

Maximális szakértelem, maximális rendelkezésre állás. Nagyon ajánlom!

Nagy Judit, Interfood
Projekt
Elégedett ügyfél
Kávé
Fantasztikus nap